Saturday, February 3, 2018

HOÁN SA NỮ


Hoán sa nữ - Vương Xương Linh
Tiền Đường giang bạn thị thuỳ gia, 
Giang thượng nữ nhi toàn thắng hoa. 
Ngô vương tại thì bất đắc xuất, 
Kim nhật công nhiên lai hoán sa.
浣紗女 - 王昌齡
錢塘江畔是誰家, 
江上女兒全勝花。 
吳王在時不得出, 
今日公然來浣紗。Người giặt lụa (Người dịch: Hoa Sơn)
Nhà ai bến nước Tiền Đường 
Trên sông thôn nữ hoa nhường kém xinh
Ngô Vương còn ngự kinh thành 
Sớm hôm giặt lụa quẩn quanh vui đùa


Đôi nét về tác giả:
Vương Xương Linh 王昌齡 (khoảng 698-756) tự là Thiếu Bá 少伯, người đất Giang Ninh (tỉnh Giang Tô)
Năm Khai Nguyên thứ 15 (727), ông đỗ tiến sĩ. Tám năm sau, đời vua Đường Huyền Tông, ông lại đỗ khoa Bác học hoành từ. Ông lần lượt trải chức: Bí thư sảnh, Hiệu thư lang, Huyện úy huyện Vị Thủy. Phạm lỗi bị biếm trích xuống vùng Lĩnh Nam, nhưng chỉ năm sau thì được trở về nhận chức Huyện thừa Giang Ninh. Ở đây ông bị gièm pha, lại bị biếm làm chức Huyện úy ở Hồ Nam. Cuối năm 755, tướng An Lộc Sơn dấy binh. Sau đó, Vương Xương Linh bị ám hại, nhưng không rõ ông mất năm nào.
Vương Xương Linh được người đương thời xưng là Thi thiên tử. Có bạn thân là Vương Chi Hoán và Tân Tiệm.
Ông sở trường thơ thất ngôn tuyệt cú. Xưa nay, với tài thơ thất tuyệt, ông được sánh ngang với Lý Bạch .
(Sưu tầm trên mạng)

No comments: