Saturday, January 21, 2017

XUÂN TỊCH LỮ HOÀIXuân tịch lữ hoài - Thôi Đồ

Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình, 
Tống tận đông phong quá Sở thành. 
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý, 
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam canh. 
Cố viên thư động kinh niên tuyệt, 
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh. 
Tự thị bất quy quy tiện đắc, 
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh!
春夕旅懹 - 崔塗


水流花謝兩無情, 
送盡東風過楚城。 
蝴蝶夢中家萬里, 
杜鵑枝上月三更。 
故園書動經年絕, 
華髮春催兩鬢生。 
自是不歸歸便得, 
五湖煙景有誰爭。
Chiều xuân đất khách nhớ về (Dịch thơ: Phụng Hà)

Hoa trôi nước chảy vô tình, 
Đưa gió xuân đến Sở thành phía xa. 
Trong mơ hóa bướm, xa nhà. 
Đỗ quyên rền rỉ canh ba nguyệt tàn. 
Hết năm thư chẳng một hàng, 
Hoa xuân giục giả đổi làn tóc xanh. 
Về hẳn được, ở cũng đành, 
Ngũ Hồ phong cảnh ai tranh đâu nào!
Sơ lược tiểu sử tác giả:
Thôi Đồ 崔塗 (854-?) tự Lễ Sơn 禮山, người nay thuộc Phú Xuân, Chiết Giang, không rõ năm sinh và năm mất. Ông đỗ tiến sĩ vào năm Quang Khởi thứ 4 đời Đường Hy Tông. Cuối đời phiêu bạc, từng chu du khắp dải Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Thơ đa phần lấy đề tài sinh hoạt phiêu bạc.
(Sưu tầm trên mạng)

No comments: