Thursday, March 17, 2016

ĐẠO Ý 道意

Đạo ý - Nguyễn Du
Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thuỷ vô ba đào.
Bất bị nhân khiên xả,
Thử tâm chung bất dao.
Túng bị nhân khiên xã,
Nhất dao hoàn phục chỉ.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ.

道意 - 阮攸

明月照古井,
井水無波濤。
不被人牽扯, 
此心終不搖。
縱被人牽扯,
一搖還復止。
湛湛一片心,
明月古井水。

Nói ý mình (Người dịch: Nguyễn Thạch Giang)
Trăng sáng rọi giếng xưa,
Nước giếng không gợn sóng.
Không có người khuấy lên,
Lòng này không xao động.
Dù có người khuấy lên
Động qua, lặng rất chóng.
Trong vắt một tấm lòng,
Giếng xưa trăng rọi bóng.

No comments: